Pakutavad teenused

 • Dokumentide nõuetele vastavuse kontroll ja andmete sisestamine raamatupidamisprogrammi
 • Raamatupidamise sisseseadmine
 • Maksude arvestus ja maksudeklaratsioonide koostamine ning esitamine Maksu-ja Tolliametile
 • Raamatupidamise sise-eeskirjade koostamine
 • Põhivara arvestus
 • Arveldused aruandvate isikutega
 • Statistiliste aruannete koostamine
 • Põhivahendite arvelevõtmine, mahakandmine, kulumi arvestamine
 • Aruannete (bilanss, kasumiaruanne) koostamine
 • Töötasude arvestus
 • Töövõimetuslehtede täitmine ja esitamine Haigekassale
 • Majandusaasta aruande koostamine

Küsi infot